Úp Ảnh Nhanh | Vn-Download.Net
Yes No
Logo script
Imgur Imageshack Postimage
- Khi upload, nếu bị lỗi bạn có thể đổi sang máy chủ khác.
- Dung lượng của mỗi ảnh không nặng hơn 5 Mb.
- Bạn có thể chọn upload cùng một lúc nhiều ảnh.
- Bạn có thể lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.